Master Audio Polyester capacitor 3.3uF 250V

  • 39 kr

Polyester capacitor 3.3uF 250V

Huvudlager
Artikelnummer: Polyester capacitor 3.3uF 250V
Dela

Polyester capacitor 3.3uF 250V

Brytfrekvens vid 4ohm: 9000hz 6db/oktav

Brytfrekvens vid 8 ohm  5000hz 6db/oktav